Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre potreby zaslania objednaného tovaru a pre potreby komunikácie so zákazníkom. Ochrana osobných údajov sa riadi zákonom č. 428/2002 Zb. O ochrane osobných údajov.
Pri registrácii v internetovom obchode www.motospektrum.sk je potrebné zo strany kupujúceho uviesť osobné údaje ako meno a priezvisko, úplnú poštovú adresu, telefonické prípadne faxové spojenie, email. Tieto údaje sú potrebné pre identifikáciu každého zákazníka ako kupujúceho, k realizácii a zúčtovaniu platby za tovar ako aj za účelom správnej dodávky tovaru a prípadnej komunikácie predávajúceho a kupujúceho. Počas používania obchodu sú zhromažďované aj objednávky zákazníka z dôvodu zabezpečenia dodávky ako aj z dôvodu vybavenia prípadnej možnej reklamácie. Údaje sú ukladané v databáze a nie sú poskytované tretím osobám. Pri registrácii právnickej osoby je potrebné uviesť názov firmy, úplnú poštovú adresu, telefonické a faxové spojenie, IČO, DIČ, bankové spojenie a pod. Tieto údaje sú potrebné pre účtovné operácie, vyhotovenie potrebných daňových dokladov, identfikáciu platieb atď. Použitím obchodu resp. vyplnením registračného formulára zákazník súhlasí so zhromažďovaním a použitím informácií o ňom a jeho nákupoch.

Osobné údaje, ktoré od Vás vyžadujeme, využívame len pre našu vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

V zmysle zákona č. 428/2002 Zb.z. o ochrane osobných údajov predávajúci internetového obchodu motospektrum.sk sa zaväzuje, že osobné údaje kupujúceho nebudú poskytnuté tretej osobe a nebudú bez súhlasu kupujúceho použité na komerčné účely. Súčasne sa zaväzuje, že na prianie kupujúceho zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje z databázy vymaže.

                                                  x                x                 x               x

Ochrana osobných údajov - v súlade s GDRP(General Data Protection Regulation)-Nariadením EU o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o volnom pohybe údajov

GDPR stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spraco-

vania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené, a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, resp. v dostatočnom predstihu, jasne a zrozumitelne a takým spôsobom, aby s s týmito informáciami mohla oboznámiť a porozumela im.

Pri poskytovaní našich služieb získavame od Vás nasledovné údaje:

Pri nákupe cez náš e-shop www.motospektrum.sk údaje potrebné na jeho vybavenie. Bez nich Vám nevieme tovar zaslať a objednávku vybaviť. Sú to Vaše meno, mailová adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo a predmet objednávky. V našom obchode nezadávame žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch. V žiadnom prípade sa nedozvedáme žiadne ďalšie informácie ako sú prihlasovacie údaje, zastatok na účte a pod.

Na základe údajov, ktoré od Vás získame, Vám vieme dodať objednaný tovar, a to v súlade s našimi Obchodnými podmienkami. Údaje, ktoré získame pri vytváraní objednávky, používame len na jej vybavenie, zaslanie a pri fakturácii. Vaše kontaktné údaje využívame pri potvrdzovaní objednávky, pri odpovediach na Vaše prípadné otázky, v prípade nahlásenia potrebných zmien Vašej objednávky. Používame ich aj v prípade, že reklamujete dodaný tovar.

Sprístupnenie Vašich údajov vykonávame len keď nás o to požiadate. Sem patrí aj sprístupnenie Vašich údajov doručovatelskej službe, ktorú ste si pri vytvorení objednávky zvolili. v našom prípade sa jedná o:

Slovenskú poštu, a.s. Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, IČO:36631124, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S www.posta.sk

Prenos do tretích krajín - Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EU neprenášame.

Ochrana osobných údajov - v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 2016/679 a následne so Zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

1/ Osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

2/Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti alebo štátnym orgánom v prípade kontroly prípadne sprostredkovateľovi a tomu na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa zákona č.18/2018 Z.z..

3/Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám a to prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Všetci prípadní zamestnanci, ak ich prevádzkovateľ má, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku osobným údajom.

4/Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ustanovenia §199 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

a/právo na informácie, ktoré je plnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami.

b/právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - §21 Zákona spočíva v práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvané, pričom túto požiadavku je možné adresovať na kontaktný e-mail.

c/právo na opravu osobných údajov - §22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje v prípade ich neaktuálnosti.

d/právo na vymazanie osobných údajov - §23 Zákona je možné využiť v prípade ak nemáte záujem aby prevádzkovateľ ďalej spracúvaval osobné údaje.

e/právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - §24 Zákona môžete uplatniť v prípade, že sa domnievate, že Vaše osobné údaje boli spracúvané v rozpore s menovaným zákonom.

f/právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona.

g/právo na prenosnosť osobných údajov.

h/právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu ku spracovávaným osobným údajom.

5/Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul,meno,priezvisko,adresu,adresu na doručenie,fakturačnú adresu,telefónne číslo,e-mailovú adresu. Tieto sú spracúvané za účelom vybavenia Vašej konkrétnej objednávky. Tieto údaje sú ochovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza ku spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových a dodacích listov, zabezpečenia dopravy a aj účtovania v účtovníctve.

6/Štatistika e-shopu zaznamenáva Vašu IP-adresu, informácie o čase, ktorý ste strávili prezeraním stránok a informácie, z akých stránok k nám prichádzate.Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom počítači a používajú sa na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán ako sú Youtube, Google ...

7/Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie zastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies, nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

8/Ak kupujúci súhlasil so spracovávaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

9/Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytované na dobu 3 rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím osobám.

10/Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním odvolania so spracúvaním osobných údajov na mailovú adresu, pričom tieto sú okamžite vymazané. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa, ak kupujúci požiadal o vytvorenie účtu. Z našej strany už nebudeme Vami poskytnuté údaje používať na účely e-mailového marketingu.


Sme tu pre vás 28 rokov