Záručné podmienky

Pri preberaní objednaného tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky. V prípade, že je zásielka poškodená alebo zničená, kupujúci musí kontaktovať predávajúceho a prípadne spísať so zasieľatelskou spoločnosťou zápis o škode na zásielke. Neskoršie reklamácie na mechanické poškodenie alebo na nesprávne množstvo zásielok nebude už akceptované. Kupujúci je pri prevzatí tovaru povinný skontrolovať úplnosť a kompletnosť balenia. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim.

Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ v záručných podmienkach konkrétneho výrobku nie je stanovené inak. Reklamovať možno len tovar zakúpený u predajcu Ing. Burian Motospektrum Banská Bystrica. Pri reklamácii je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený vrátane prípadných návodov a záručných listov a dokladu o zaplatení tovaru.

Oprávnenie na záruku kupujúcemu zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, používaním v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, používaním na iný účel ako bol výrobok určený, zásahom do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú rovnako vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.


Košík  

Žiadne produkty

0,00 € Poštovné
0,00 € Spolu

Košík Pokladňa

Sme tu pre vás 28 rokov