Záručné podmienky

 

Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ v záručných podmienkach konkrétneho výrobku nie je stanovené inak. Reklamovať možno len tovar zakúpený u predajcu Ing. Burian Motospektrum Banská Bystrica. Pri reklamácii je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený vrátane prípadných návodov a záručných listov a dokladu o zaplatení tovaru.

Oprávnenie na záruku kupujúcemu zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, používaním v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, používaním na iný účel ako bol výrobok určený, zásahom do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú rovnako vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.


Sme tu pre vás 28 rokov