Reklamačný poriadok:

Predávajúci – Ing. R. Burian – Motospektrum HPB Banská Bystrica týmto reklamačným poriadkom ( v súlade s § 18 ods. 1 z.č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. O priestupkoch v znení neskorších predpisov) riadne informuje spotrebiteľa (ďalej „kupujúceho“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1. Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste.
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim podľa § 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka a za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe t.j. 24 mesiacov podľa § 619 ods. 2 a § 620 Občianskeho zákonníka.
Záručná doba začína plynúť od dátumu predaja resp. prevzatím tovaru kupujúcim. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady do doby, keď kupujúci po oprave bol povinný vec prevziať sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny reklamovaného tovaru za nový tovar, začína plynúť záručná doba od dňa prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka).
Kupujúci si uplatňuje právo na reklamáciu na prevádzkárni predávajúceho t.j. Ing. Burian Motospektrum HPB , Partizánska cesta 74, 97401 Banská Bystrica. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď resp. do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady, pričom vybavenie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní (§ 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa). Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie t.j. kópiu reklamačného protokolu podľa § 18 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa. Rovnako je predávajúci povinný vydať písomný doklad o vybavení reklamácie (§ 18 ods. 6 . zákona o ochrane spotrebiteľa).

Pri predkladaní tovaru na reklamáciu je potrebné:

predložiť doklad o kúpe, ktorý jednoznačne dokladuje , že tovar bol zakúpený u Ing. Burian Motospektrum HPB

aby tovar spĺňal podmienky na záručnú reklamáciu t.j. bol mechanicky nepoškodený, čistý vrátane prípadných návodov a záručných listov resp. nepoškodený živelnou udalosťou.

Ak ide o vadu tovarom, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Predávajúci môže miesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a táto bráni jeho riadnemu užívaniu, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). Kupujúci má právo na výmenu tovaru resp. odstúpenie od zmluvy ak ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci nemôže tovar riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady. Opätovným vyskytnutím vad sa rozumie, ak sa vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Rovnako môže kupujúci od zmluvy odstúpiť v prípade, že ide síce o odstrániteľnú vadu ale kupujúci nemôže tovar riadne užívať pre väčší počet vád t.j. ide súčasne najmenej o tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni riadnemu užívaniu tovaru.
Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí ako pri neodstrániteľnej vade (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).
Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.
Súvisiace právne normy: Občiansky zákoník, Zákon o ochrane spotrebiteľa 250/2007 z.z., Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch


Sme tu pre vás 28 rokov